LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH, REZERWOWYCH I ODRZUCONYCH W PROJEKCIE PN. "Z KOMPUTEREM NA TY" - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE PILCHOWICE:
 

lista osób zakwalifikowanych
lista rezerwowa osób (w tym lista osób odrzuconych)
-
 aktualizacja listy rankingowej (05.11.2014r.)

 
UPRAWNIENI DO UBIEGANIA SIĘ W PROJEKCIE SĄ MIESZKAŃCY GMINY PILCHOWICE, KTÓRZY NIE POSIADAJĄ DOSTĘPU DO INTERNETU.

PROJEKT KIEROWANY JEST DO:

 1. gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, tj.:
  • miesięczny dochód na osobę samotnie gospodarującą nie przekracza kwoty 542,00 zł netto,
  • miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456,00 zł netto;
 2. gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, tj.:
  • dochód na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej nie przekracza kwoty 539 zł netto lub 623 zł netto jeśli w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. osób w wieku 50+, których przeciętny, miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 844,45 zł);
 4. dzieci/młodzieży uczących się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia) z rodzin, w których kryterium miesięczne dochodowe na osobę w rodzinie uprawnia do uzyskania stypendium socjalnego (obecnie miesięczny dochód w rodzinie nie może przekraczać kwoty 456,00 zł netto);
 5. dzieci/młodzieży z bardzo dobrymi wynikami w nauce (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, osoby ze średnią ocen nie niższą niż 4,50 za ostatni rok szkolny i dla dzieci i młodzieży, w klasach 1-3 szkoły podstawowej wymagana jest ocena opisowa - bardzo dobra) – z rodzin w których miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego udział w projekcie, był niższy niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym" publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym (wskaźnik ten za rok 2013 wynosi 1299,00 zł);
 6. osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, nr 127, poz. 721 z póz. zm.). Warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w projekcie jest posiadanie:
  • - orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku osób powyżej 16 roku życia lub
  • - orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub
  • - orzeczenia równoważnego

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:


REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularze zgłoszeniowe można pobierać i składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6 (parter) od 7 sierpnia br. do 8 września br. w godz.:

 • - poniedziałek – środa: 7.30-15.30
 • - czwartek: 7.30-17.30
 • - piątek: 7.30-13.30

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Oś Priorytetowa 8. - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” . Źródła finansowania Projektu: 860.950,00 zł – kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, stanowiąca 100% wydatków kwalifikowalnych, 8.700,00 zł – kwota wydatkowana z budżetu Gminy Pilchowice, 869.650,00 zł – całkowita wartość projektu. Więcej szczegółowych informacji uzyskają Państwo w Biurze Projektu mieszczącym się w Referacie Kontroli i Planowania Strategicznego Urzędu Gminy Pilchowice, przy ul. Damrota 6, parter, pok. nr 4c, tel. 32 235 64 56 lub 32 235 65 21. Godziny otwarcia:

pon. - śr.: 7:30 - 15:30
czw.: 7.30 - 17.30
pt.: 7.30 - 13.30