Menu

Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą zostać:

1) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymywania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.

2) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych

3) osoby w wieku 50+, których przeciętny, miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty janiższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych

4) dzieci / młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej

5) dzieci / młodzież z bardzo dobrymi wynikami w nauce

6) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Z komputerem na Ty - program współfinansowany z Unii Europejskiej